Портфолио

Наказателно право

Българо-полска юридическа кантора предлага адекватна правна помощ във всички стадии на наказателното производство – досъдебно и всички инстанции на съдебното производство. Оказваме компетентна защита при: определяне мерките за неотклонение, при задържане от органите на реда, осигуряваме подкрепа на лица, пребиваващи в арестите, съдействаме на лица станали обект на престъпление, защита на обвиняеми и подсъдими лица, съдействие при прекратяване на наказателното производство и др.

Търговско право

Българо-полска юридическа кантора си сътрудничи с редица институции и организации, между които и Полско-Българска Търговска Камара, оказващи влияние върху търговския оборот между двете страни. В рамките на това сътрудничество бенефициенти на нашите услуги са множество български и полски дружества, представляващи икономически отрасли като: транспорт, логистика, машиностроене, селско стопанство, строителство, туризъм, енергетика и др. Нашият екип ще ви предложи квалифицирани консултации при: подготвянето и провеждането на инвестиции, съставянето на договори, учредяване на търговски дружества и клонове, преобразуване на търговски дружества, изменения в дружествени договори или устави, търговски обезпечения, продажба на участия, производства на несъстоятелност, събиране на вземания, извънсъдебно решаване на спорове, съдебно представителство и др.

Дружествено право

През последните няколко години, Полша многократно е квалифицирана като зеления икономически оазис на Европа. Интересът на българските предприемачи към необятния полски пазар се увеличи главоломно. От друга страна, благоприятната данъчна система в България притегля полския инвестиционен потенциал. Като резултат, търговския оборот между двете страни прогресивно расте. В тази връзка, експертите на Българо-полска юридическа кантора предлагат професионалните си услуги в следните области:

- Регистрация на всички видове търговски дружества, в което предлагаме:

- съставяне и оформяне на дружествени договори с всички специфики по тях; извършване на всички необходими правни действия пред нотариуса; подготвяне и подаване на документите за съдебна регистрация на дружеството; подготвяне на пълномощни за подаване и получаване на необходимите документи, след подаване на документацията за съдебната регистрация; за издаване на статистически номер на дружеството, за издаване за данъчен номер на дружеството, за издаване на ДДС номер на дружеството; намиране на седалище на дружеството; намиране на счетоводна къща; съдействие при набирането на персонал на дружеството; съдействие при откриването на банкови сметки на дружеството и др.

- последващи регистрации и издаване на разрешения на регистрираното дружество по съответните закони, както и снабдяване с различни лицензи и разрешителни според действащото полско или българско законодателство;

- учредяване на юридически лица с нестопанска цел;

- Промяна в правния статус на регистрирани дружества (наименование, седалище и адрес на управление, членски състав, капитал и др.), ликвидация на дружества и др.

- Процесуално представителство при спорове между дружества

- Изготвяне на всички видове търговски договори в двуезичен вариант

Трудово право

Правилната стратегия в сферата на човешките ресурси, често оказва решаваща роля за успеха на двустранните бизнес инициативи между двете страни. В тази материя, екипът на нашата кантора предлага следните услуги: консултации при набиране на квалифициран персонал, изготвяне на трудови договори, представителство при трудови спорове, представителство при прекратяване на трудови правоотношения, изготвяне на трудови споразумения, представителство при спорове след прекратяване на  трудови договори, представителство пред органи на трудовата администрация и министерствата.

Транспортно право

Услугите ни в транспортното право обхващат предимно сухопътния транспорт. Обслужваме успешно водещите транспортни компании, както по дестинацията между Полша и България, така и в цяла Европа. В практиката ни досега най-често сме оспорвали решения свързани с винетки, тахографи, застраховки, разрешителни за транспорт. Това са една част от сферите, в които предлагаме правна помощ на своите клиенти.

Данъчно право

На разположението на клиентите ни, предлагаме широка гама от услуги в областта на данъчното право на Полша и България, между които са: изготвяне на данъчни стратегии, данъчно планиране и оптимизиране на данъчното облагане. Специалистите ни ще осигурят широкообхватен арсенал от ефективни правни решения, в зависимост от конкретния казус.

Финансово право

Юридическата ни кантора представя своите компетенции на лица в обсега от частното физическо лице, през международните бизнес инвеститори, до различните финансови институции. Ето и част от областите на финансовото право, в които предлагаме своите услуги: банкови договори, банкови операции, финансиране и обезпечаване на банкови сделки, вложения, кредити, лизинги, застраховки, валутни сделки, сделки с финансови инструменти, операции с пенсионни, инвестиционни фондове и др.

Семейно право

Смесените бракове между български и полски граждани са често явление от доста години насам. На потърсилите нашето сътрудничество предлагаме широка гама от правни услуги в областта на семейното право. Консултираме и съдействаме успешно по всички въпроси свързани с брака, включително и при: изготвянето на предбрачен договор, осиновяване, насилие върху брачния партньор, насилие върху деца, развод по взаимно съгласие или по общия исков ред, разпределяне на имущество, придобито по време на брака, спор за родителски права, оспорване на бащинство или припознаване, определяне на издръжка или нейното увеличаване, както и принудително й събиране, уреждане на отношения при извеждане на дете извън границите на Република България или Република Полша и др.

Наследствено право

Редица са случаите, в които юристите на Българо-полска юридическа кантора успешно са консултирали и представлявали свои клиенти в областта на наследственото право. Възможностите ни позволяват да предлагаме професионални услуги в сферата на: изготвяне на завещания, определяне на наследствени дялове, приемане или отказ от наследство, съдебна или извънсъдебна делба на наследство, дарения и др.

Вещно право

Често българо-полските взаимоотношения са съпътствани от спорове относно различните видове собственост – частна, държавна или общинска. При придобиването и впоследствие при защитата на вещните права, техните носители са изправени пред различни отговорности. Експертите в Българо-полската юридическа кантора, предоставят правни съвети и помощ по различни казуси от сферата на вещното право, свързани с: анализ на статута на недвижими имоти, придобиването на право на собственост върху движими или недвижими вещи, изготвяне на всички видове договори и документи свързани с правото на собственост, оказване на съдействие при конкретни нотариални производства, процесуално представителство по имотни казуси и др

За Кантората

Екипът на Българо-Полска Юридическа Кантора е млад, енергичен, изпълнен с непреклонна амбиция и богати знания. Фактът, че неговите представители са постигнали своите академични успехи...

Още...

 

Адрес в Полша

ul. Kołobrzeska 2
02-923 Warszawa
Phone:  22 625 36 36
Fax:       22 625 36 36
Email:    kantora@advokatpolsha.bg

Адрес в България

София 1000
Бул. Княз Ал. Дондуков 50
Телефон:  +359 887 350 450
Email:    kantora@advokatpolsha.bg

Бургас 8000
Ул. Ал. Стамболийски 15
Телефон:  +359 887 350 450
Email:    kantora@advokatpolsha.bg
© 2016 Advokatpolsha.bg. Designed By Vasil Antonov

Search